Terms & Conditions

I forbindelse med alle dine ordrer vedrørende dette onlinetilbud er DeinDesign GmbH ("DeinDesign™"), Otto-Meffert-Straße 3, 55543 Bad Kreuznach, din medkontrahent.

1. Generel information

1) Alle tjenester fra DeinDesign™ til kunden udføres på baggrund af de nedenfor anførte generelle vilkår og betingelser. Den gældende version ved kontraktens indgåelse finder anvendelse.

(2) Disse danner grundlag for alle tilbud og aftaler mellem DeinDesign™ og kunden og gælder i hele forretningsforholdets varighed. Modsigende eller afvigende betingelser fra køber er kun bindende, hvis DeinDesign™ har accepteret dem skriftligt.

(3) Alle forretningsforhold mellem DeinDesign™ og kunden er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland, med undtagelse af FNs købelov. Værnetinget er Bad Kreuznach, for så vidt som kunden er grossist, en juridisk enhed i henhold til offentlig ret eller en særlig fond i henhold til offentlig ret.

2. Tilbud, ordrebekræftelse og kontraktindgåelse

(1) Tilbuddene på denne hjemmeside, i vores butikker samt i vores partnerbutikker er en uforpligtende invitation til kunden om at bestille varer hos DeinDesign™. Ved at udfylde og afsende en ordreformular på internettet afgiver kunden et bindende tilbud med henblik på indgåelse af en købsaftale eller en aftale om arbejde og materialer. DeinDesign™ sender en ordrebekræftelse via e-mail til kunden. Ordrebekræftelsen er også en bekræftelse af aftalen.

(2) Ud over DeinDesign™-standarddesign er det med DeinDesign™ også muligt at tilpasse DesignSkins® med egne grafikelementer eller billeder.

(3) DeinDesign™ forbeholder sig ret til at afvise en modtaget ordre af en hvilken som helst grund og uden varsel til kunden.

3. Ejendomsrettigheder

(1) Alle standarddesign fra DesignSkins.com tilhører de kunstnere og virksomheder, vi samarbejder med, og DeinDesign™ har en eksklusiv licens til disse. Alle tilknyttede rettigheder, særligt intellektuelle ejendomsrettigheder, tilhører de respektive ejere.

(2) Kommerciel brug, særligt kopiering og offentliggørelse til markedsføringsformål, i ændret eller uændret form, er forbudt. Overtrædelse af dette vil blive anmeldt i henhold til ophavsretsloven, og retsforfølgelse er mulig.

(3) Tekster og grafik (eksklusive DesignSkins®-motiver) tilhører DeinDesign™ og er ophavsretligt beskyttet. Hvis du er interesseret i at anvende tekster, dele af tekster eller billeder til kommercielle formål, skal du have skriftlig tilladelse fra DeinDesign™. Henvendelse kan ske alle dage og hele døgnet pr. telefon eller e-mail.

(4) DeinDesign™ og DesignSkins® er registrerede varemærker tilhørende DeinDesign GmbH. Alle andre nævnte varemærker på DesignSkins.com er lovbeskyttede til fordel for de respektive ejere. DeinDesign™ har intet væsentligt forretningsforhold til de hardwarefirmaer, hvis produkter er vist på denne hjemmeside.

4. Indhold i tilpassede billedfiler, krænkelse af tredjemands rettigheder

(1) Kunden er eneansvarlig for indholdet på de billeder og tekster, der overføres.

(2) Hvis en kunde uploader egne design eller modificerer produktet (teksttilpasning), garanterer kunden over for DeinDesign™, at ingen tredjemand har rettigheder til teksten eller designet. Omkostningerne for eventuel krænkelse af ophavsret, personlige rettigheder eller navnerettigheder afholdes alene af kunden i så tilfælde. Kunden garanterer ligeledes for, at denne ikke ved individualisering af produktet krænker andre rettigheder hos tredjemand.

(3) Kunden friholder DeinDesign™ for ethvert erstatningskrav, der måtte blive fremsat som følge af krænkelse af sådanne rettigheder hos tredjemand, i det omfang at kunden har forsømt sine pligter. Kunden skal straks kompensere DeinDesign™ for alle omkostninger i forbindelse med advokatsalærer og anden erstatning som følge af sådanne sagsanlæg.

5. Forsendelse og levering

(1) Leveringsomkostninger:

Inden for Europa:
– standardlevering –
Leveringsomkostningerne er opdelt i to forskellige produktkategorier:
1. MP3-afspillere/mobiltelefoner/spilkonsoller (små): 29,00 DKK
2. Notebooks/spilkonsoller (store)/særartikler/boligartikler: 39,00 DKK

– Pr. efterkrav –
Pris for standardlevering plus EUR 6,00 i efterkravsgebyr.

Resten af verden:
Begge produktkategorier: 69,00 DKK

Hvis du bestiller flere varer samtidigt, betaler du kun for levering én gang. Prisen er baseret på den dyreste produktkategori.

(2) Levering sker i henhold til priserne på hjemmesiden på ordretidspunktet, herunder den aktuelt gældende tyske momssats.

(3) Medmindre andet er aftalt, sendes varerne til den adresse, der oplyses ved bestilling. Hvis varerne ikke kan leveres, fordi adresseoplysningerne er forkerte, utilstrækkelige eller ikke stemmer overens, vil prisen for levering af den oprindelige ordre blive lagt til prisen for genlevering.

(4) Som regel leveres varerne inden for 5 arbejdsdage fra datoen på ordrebekræftelsen. Forsinket levering giver ikke kunden ret til erstatning, medmindre DeinDesign™ har forårsaget forsinkelsen ved forsæt eller grov uagtsomhed.

(5) Hvis kunden har valgt "forudbetaling", skal fakturabeløbet overføres til følgende bankkonto inden for 7 dage:

DeinDesign GmbH – kontonummer: 200926655/bankkode: 56062577/bank: VRK Weinsheim – Betalingsreferencen er det ordrenummer, der fremgår af ordrebekræftelsen eller fakturaen.

Fremstillingen af varerne påbegyndes først, når DeinDesign™ har modtaget betalingen.

(6) Bankgebyrer for internationale ordrer betales af kunden.

6. Ejendomsforbehold, modregning

(1) Alle varer tilhører DeinDesign™, indtil fuld betaling er modtaget. Hvis kunden er grossist i henhold til den tyske handelslovbog, forbliver DeinDesign™ i medfør af forretningsforholdet indehaver af de bestilte varer, indtil fuld betaling er modtaget.

(2) Kunden har kun ret til modregning, hvis kundens modkrav er blevet konstateret retskraftigt eller er blevet anerkendt af DeinDesign™. Kunden har kun ret til at udøve tilbageholdsret, hvis kundens modkrav vedrører det samme kontraktforhold.

7. Garanti

(1) Information, tegninger, tal, tekniske data, vægtspecifikationer, mål og servicebeskrivelser, som er indeholdt i brochurer, kataloger, nyhedsbreve, reklamer eller prislister, er kun til orientering. DeinDesign™ påtager sig intet ansvar for rigtigheden af disse oplysninger. Med hensyn til leveringstype og -omfang er det kun oplysningerne på ordrebekræftelsen, der gælder.

(2) DesignSkins® er fejlbehæftede, hvis de ikke opfylder de tekniske standarder for trykning af klistermærker. Garantien dækker ikke ubetydelige fejl. Hvis der er tale om en mangel, der er dækket af garantien, har du inden for de lovbestemte vilkår ret til at ophæve kontrakten.

(3) I tilfælde af returnering på grund af mangler betaler DeinDesign™ også portoen.

(4) Det kan ikke med nutidens teknologi garanteres, at datakommunikation via internettet altid er tilgængelig eller er fejlfri. Således er DeinDesign™ ikke ansvarlig for at sikre, at internettilbud altid er tilgængelige uden afbrydelser.

(5) Kunden kan fremsætte krav under garantien, forudsat at kunden har opfyldt sin forpligtelse til at undersøge varen og indgive en klage i henhold til § 377 i den tyske handelslovbog (HGB).

8. Fortrydelsesret

8.1. Retsvirkningerne af fortrydelse

Foreligger der en gyldig tilbagetrædelse, skal hver af parterne tilbagelevere de modtagne ydelser, og det eventuelle udbytte (f.eks. renter) udleveres. Kan du ikke tilbageføre den modtagne ydelse helt eller delvist eller kun i forringet tilstand, skal du betale værdierstatning. Ved overdragelse af varer gælder dette ikke, såfremt varens forringelse udelukkende er forårsaget af en undersøgelse af varen, således som du ville have haft mulighed for at gøre i en butiksforretning. I øvrigt kan du undgå erstatningspligt for en værdiforringelse opstået ved en forskriftsmæssig ibrugtagning af varen ved ikke at tage varen i brug som din ejendom og undlade alt, hvad der kan nedsætte dens værdi.

Varer, der kan fremsendes i form af pakker, returneres på vores risiko. Varer, der ikke kan sendes som pakker, afhentes hos dig. Du skal betale for tilbageleveringen, hvis de leverede varer stemmer overens med det bestilte, og hvis prisen på den vare, der returneres, ikke overstiger EUR 40 eller, hvis prisen på varen er højere, hvis du på fortrydelsestidspunktet ikke har foretaget fuld betaling eller har foretaget en delbetaling efter en kontraktligt fastsat aftale. I alle andre tilfælde er det gratis for dig at returnere varer. Vælg den billigste forsendelsesmetode. Betaling skal ske inden for 30 dage. Der er ingen fortrydelsesret i følgende tilfælde: – levering af varer, som DeinDesign™ har fremstillet efter kundens specifikationer, eller som er designet specifikt til kundens individuelle behov. Dette gælder særligt produkter, som er designet med DeinDesign™ SkinDesigner efter kundens ønske, idet DeinDesign™ ikke kan bruge eller sælge sådanne DesignSkins® igen.

Instruktioner om fortrydelse slut.


9. Skader under transport

(1) Pakkefirmaet skal med det samme gøres opmærksomt på pakker, der er beskadiget udvendigt. Det er pakkefirmaets ansvar at tage imod klagen.

(2) Hvis skader opdages ved udpakning, skal udpakningen stoppes øjeblikkeligt. Pakkefirmaet skal straks drages til ansvar i form af en skriftlig meddelelse og skal anmodes om at undersøge skaden.

(3) Under alle omstændigheder må varer og emballage ikke ændres, før der opnås en aftale med pakkefirmaet.

10. Ansvarsbegrænsning

(1) DeinDesign™ vil bestræbe sig på at sikre, at hjemmesiden DesignSkins.com altid er online. DeinDesign™ påtager sig intet ansvar for skader eller fejl, som kunden måtte opleve, såfremt hjemmesiden er midlertidigt offline eller på grund af tekniske problemer. DeinDesign™ påtager sig ligeledes intet ansvar for beskadigelse eller tab af billedfiler, som er sendt på dataopbevaringsmedier pr. post eller eksempelvis overført via elektronisk dataoverførsel.

(2) DeinDesign™ hæfter for misligholdelse i lovens fulde omfang eller i tilfælde, hvor der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed fra dets repræsentanters eller medhjælperes side. I tilfælde af en culpøs overtrædelse af en kontraktforpligtelse, som er væsentlig, er erstatningsansvaret begrænset til den skade, der som regel opstår i sammenlignelige tilfælde. I øvrige tilfælde er der intet ansvar.

(3) DeinDesign™ hæfter ikke for skader på elektroniske enheder, som forårsages af kunden ved påsætning eller aftagning af DesignSkins®. Kunden bruger DesignSkins® på eget ansvar.

(4) Det ansvar, der ligger hos DeinDesign™, for personskade eller helbredsskade samt ansvaret i henhold til loven vedrørende produktansvar, berøres ikke af afsnit 1 og 2.

12. Vilkårenes uafhængighed

Hvis en bestemmelse i disse generelle vilkår og betingelser og/eller en supplerende aftale kendes ugyldig eller uden retskraft, bevarer de andre bestemmelser deres fulde gyldighed. Såfremt en bestemmelse ikke længere er anvendelig, skal begge medkontrahenter forsøge at opnå en ny aftale, der tilgodeser begges interesser, og som ligger så tæt på den uanvendelige bestemmelses økonomiske formål som muligt.

Version 04 | 2010

EU-kommissionens OTB-platform til onlinetvistbilæggelse: ec.europa.eu/consumers/odr/